เลือกวัดตามจังหวัด

ระบบสืบค้นขั้นสูง

ระบบค้นและสืบหา

ปฏิทินกิจกรรม

« มิถุนายน 2567 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
31
30
29
28
27
26
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6

แนะนำวัดที่น่าดู

วัดที่มีการปรับปรุงข้อมูลล่าสุด

สารบัญเว็บไซต์

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง และผู้สนับสนุน

เกี่ยวกับเรา
แก้ไขล่าสุดเมื่อ วันเสาร์ ที่ 6 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 14:02:41, ผู้เข้าชม 2 ท่าน


ชื่อโครงการ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลวัด
ภายใต้โครงการ "ศูนย์ข้อมูลวัดและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น"
   
ผู้รับผิดชอบโครงการ /นักวิจัย สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
 
   
ผู้สนับสนุนด้านงบประมาณ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
   
ผู้สนับสนุนด้านข้อมูล - สำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดเชียงใหม่ และ คณะสงฆ์ จังหวัดเชียงใหม่
- สำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดลำพูน และ คณะสงฆ์ จังหวัดลำพูน
- สำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดแม่ฮ่องสอน และ คณะสงฆ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดลำปาง และ คณะสงฆ์ จังหวัดลำปาง 
สำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดน่าน และ คณะสงฆ์ จังหวัดน่าน 
- สำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดอุตรดิตถ์ และ คณะสงฆ์ จังหวัดอุตรดิตถ์  
   
การดำเนินการที่ผ่านมา - ปีการศึกษา 2552 งานวิจัยเรื่อง การจัดทำระบบฐานข้อมูลวัด ในเขตพื้นที่อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 
- ปีการศึกษา 2553 งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศวัด ในเขตพื้นที่อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 
- ปีการศึกษา 2554 งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบฐานข้อมูลวัด ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 
- ปีการศึกษา 2555 งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบฐานข้อมูลวัด ในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน และการสืบค้นสารสนเทศผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
- ปีการศึกษา 2556 งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบฐานข้อมูลวัดและวัฒนธรรม ในเขตพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ปีการศึกษา 2557 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลวัด ในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง และการสืบค้นข้อมูลปฏิทินกิจกรรมงานบุญ ผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่
ปีการศึกษา 2558 งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบฐานข้อมูลวัด ในเขตพื้นที่จังหวัดน่าน แบบมีส่วนร่วมของพระสงฆ์และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน
- ปีการศึกษา 2559 โครงการเรื่อง การจัดทำระบบฐานข้อมูลวัด ในเขตพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์  
   
ความเป็นมา      “มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนานักศึกษา ให้มีจิตสำนึกแห่งความเป็นผู้ประกอบการ และสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ วิชาชีพ และวิชาชีวิตยึดมั่นในคำขวัญที่ว่า “เลิศคุณธรรม ล้ำปัญญา สร้างคุณค่าคนสมบูรณ์”โดยอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกแห่งความเป็นไทย ซึ่งในสังคมไทยมี ศาสนา ประเพณี ศิลปและวัฒนธรรมเป็นเครื่องเหนี่ยวร้อยคนในสังคมให้มีจิตสำนึกรับผิดชอบบ้านเมือง เป็นเครื่องกล่อมเกลาจิตใจทั้งส่วนตนและเกี่ยวร้อยจิตใจคนในสังคม เข้าด้วยกัน  โดยมีวัดเป็นศูนย์กลาง ประกอบกิจกรรมทางศาสนา ประเพณี ศิลปและวัฒนธรรม  เป็นจารีตปฏิบัติในวิถีชีวิตผ่านห้วงเวลามาแต่ช้านาน

     มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นตระหนักดีว่าโลกปัจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศ มีบทบาทต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ และส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม ดังนั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคม จึงได้ทำการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ นำมาใช้ในการจัดการข้อมูล สารสนเทศ เผยแพร่ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในรูปแบบของเว็บไซต์ “ระบบฐานข้อมูลวัด” สำหรับ เผยแผ่พระพุทธศาสนา ศาสนกิจ ประเพณี ศิลปและวัฒนธรรม และเป็นศูนย์กลาง การเรียนรู้ ให้แก่ผู้ที่มีความสนใจในประเทศไทยและทั่วโลก

     จึงได้จัดตั้ง "ศูนย์ข้อมูลวัดและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น" เพื่อเป็นแหล่งข้อมูล สารสนเทศ ที่เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ด้านพระพุทธศาสนา ศิลปและวัฒนธรรม ให้แก่วัด และแก่สังคม ทั้งในระดับภูมิภาค ระดับชาติและระดับโลก
   
วัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างระบบฐานข้อมูล และจัดเก็บรวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับวัด ประเพณีและศิลปวัฒนธรรมล้านนา ที่มีประสิทธิภาพ
2) เพื่อเผยแพร่ข้อมูล และให้บริการข้อมูลที่เกี่ยวกับวัด ประเพณีและศิลปวัฒนธรรมล้านนา ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในรูปแบบเว็บไซต์ ให้เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าของบุคคลทั่วไป
3) เพื่อส่งเสริมกิจกรรมที่เน้นการมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัย และชุมชน ในการทำนุบำรุงประเพณี และศิลปวัฒนธรรม
4) เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางสำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทางพระพุทธศาสนา ศิลป วัฒนธรรม และประยุกต์ใช้ในการพัฒนาวิถีชีวิตด้วยระบบคุณธรรม

**ทั้งนี้เนื้อหาทั้งหมดที่เผยแพร่อยู่ในฐานข้อมูลนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ มิได้เพื่อหาผลประโยชน์เชิงพาณิชย์

T.I.T.S. Radio Article image
พิธีการ ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือเพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาระบบฐานข้อมูลวัด ทั่วประเทศไทย ระหว่าง มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น อธิการบดี ดร.กิตติพัฒน์  สุวรรณชิน กับ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ , วันอาทิตย์ ที่ 9 สิงหาคม 2558  ณ หอประชุมสักทอง มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

  T.I.T.S. Radio Article image
พิธีการ ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือเพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาระบบฐานข้อมูลวัด ในเขตพื้นจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่าง มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น กับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ และคณะสงฆ์ จังหวัดเชียงใหม่, วันพุธ ที่ 8 สิงหาคม 2555  ณ หอประชุม Auditorium อาคารวัฒนาราชนครินทร์ ๘๐ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

T.I.T.S. Radio Article image
พิธีการ ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือเพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาระบบฐานข้อมูลวัด ในเขตพื้นจังหวัดลำพูน ระหว่าง มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น กับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน และคณะสงฆ์ จังหวัดลำพูน, วันพุธ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556  ณ หอประชุม Auditorium อาคารวัฒนาราชนครินทร์ ๘๐ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

T.I.T.S. Radio Article image
พิธีการ ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือเพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาระบบฐานข้อมูลวัด ในเขตพื้นจังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่าง มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น กับ สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน และคณะสงฆ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน, วันพุธ ที่ 28 สิงหาคม 2556  ณ หอประชุม โรงแรมอิมพีเรียลธารา แม่ฮ่องสอน

T.I.T.S. Radio Article image
พิธีการ ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือเพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาระบบฐานข้อมูลวัด ในเขตพื้นจังหวัดลำปาง ระหว่าง มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น กับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง และคณะสงฆ์ จังหวัดลำปาง, วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2558  ณ หอประชุม โรงเรี่ยนลำปางกัลยาณี

T.I.T.S. Radio Article image
พิธีการ ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือเพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาระบบฐานข้อมูลวัด ในเขตพื้นจังหวัดน่าน ระหว่าง มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น กับคณะสงฆ์ และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน , วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2558  ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ จังหวัดน่าน 
T.I.T.S. Radio Article image
พิธีการ ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือเพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาระบบฐานข้อมูลวัด ในเขตพื้นจังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่าง มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น กับคณะสงฆ์ และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ , วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลวัด ในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง และการสืบค้นข้อมูลปฏิทินกิจกรรมงานบุญ ผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่